+36 30 355 0880

0-24 Tudástár

Témakörök:Új ügyfeleknek
Meglévő ügyfeleknek


Önmüködő honlap
ÉrdekességekTalálj meg minket a Google+-on

Domaint Tippek, Domain ötletek
Egyszerűen kitűnő. Végre egy szolgáltató aki nem csak kullog az igények előtt, hanem minőségi szolgáltatást teremt
Domain Regisztráció
Date published: 10/31/2012
5 / 5 stars

Kimondták: Megtévesztő a domain regisztrátor
Érdekes ügy került a regisztrátori döntnöki tanács elé. Egy domain regisztrátor (webenlet.hu) tulajdonában lévő domain nevet vettek el, mert nem volt használatban és megtévesztőnek minősítették.

 

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS DÖNTÉSE

a biomerieux.hu domain tárgyában indult eljárásban

A bioMérieux (F-69280, MARCY L’ETOILE, Chemin de l’Orme, Franciaország) kérelmező („Kérelmező”) által a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-890189, 1130 Budapest, Hajdu köz 7. A. ép. fszt. 4.) kérelmezett („Kérelmezett”) ellen a biomerieux.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

Döntést


A Regisztrációs Döntnöki Tanács a biomerieux.hu domain nevet a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező, a bioMérieux javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.Indokolás


A Kérelmező a biomerieux.hu domain név („Domain”) ügyében megfelelően felhatalmazott képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz, amelyben kérte a Domain a Kérelmezettől részére való átruházását, és kérelmének elbírálását háromtagú döntnöki tanácsban. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelölte meg.

I. Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy a Domain azonos „BIOMERIEUX” IR 933598. sz. szóvédjeggyel illetve az IR 912430 sz. ábrás védjegy dominánsnak tekintendő szóelemével, amelyre vonatkozóan Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalmak tárgya. A Védjegyek jogosultja a Kérelmező. A Domain továbbá azonos a Kérelmező cégnévvel és az általa használt kereskedelmi névvel. Ezen felül a Kérelmező ismertette, hogy jogosultja és használója a biomerieux.com domainnek is.

Hivatkozott arra, hogy a megjelölt védjegyeinek, illetve a biomerieux.com domainjének elsőbbsége minden esetben korábbi a Kérelmezett általi Domain igénylési napnál (2013. december 31.). Előadta, hogy a biomerieux.hu domain jogosultja a Kérelmezett általi igénylést megelőzően a Kérelmező egyik leányvállalata, a bioMérieux Austria GmbH volt, azonban a regisztráció nem került meghosszabbításra.

Előadta, hogy a Kérelmező az Európai Unió területén és Magyarországon is elismert, diagnosztikai berendezéseket és eljárásokat fejlesztő és gyártó biotechnológiai cég, ennek megfelelően az Európai Unióban – ideértve Magyarország területét is – jelentős mértékben hasznosította védjegyeit. Véleménye szerint a Kérelmezőre vonatkozó, csatolt Wikipedia szócikk valamint a google.hu keresési találatai is alátámasztják ismertségét és elismertségét, hiszen ez utóbbi kizárólag a Kérelmező cégcsoportjának tevékenységével kapcsolatos domaineket, honlapokat ad ki eredményként. A magyarországi hasznosítás körében kiemelte, hogy cégcsoportja Magyarországon is rendelkezik leányvállalattal a bioMérieux Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság révén, amely jelentős árbevételt produkál.

Jogalapként a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § és 27. §-t, valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 2005.145. sz. határozatában foglalt, a védjegyek kizárólagos internetes használatára vonatkozó állásfoglalást jelölte meg. Ezen felül a „BIOMERIEUX” megjelölésre a védjegyekből eredő jogosultságok mellett álláspontja szerint a Kérelmezőt a névhasználati jog is megilleti, hiszen a Kérelmező cégnevében (illetve magyarországi leányvállalatának cégnevében is) az ékezeteket leszámítva összetéveszthetőségig hasonló formában megtalálható a hivatkozott megjelölés. Álláspontja szerint tehát a „BIOMERIEUX” név védjegyoltalom és a cégnévhez fűződő névjog mellett kereskedelmi név oltalom alatt is áll, melyet a Polgári Törvénykönyv és a Versenytörvény jellegbitorlás tilalmára vonatkozó szabályai is védelemben részesítenek. Az azonosság illetve összetéveszthetőség vonatkozásában álláspontja szerint a .hu végződés nem vehető figyelembe megkülönböztető elemként a Kérelmező javára oltalmazott név és a kérelmezett domain nevek összehasonlítása során. Ennek megfelelően a Kérelmezett által regisztrált "BIOMERIEUX" megjelölés nyilvánvalóan azonos a fent hivatkozott szóvédjeggyel és összetéveszthetőségig hasonló a fent hivatkozott ábrás védjegy dominánsnak tekintendő szóeleméhez, illetve a cégnevekhez.

Rögzítette a Kérelmező azt is, hogy maga, illetve hazai leányvállalata a „BIOMERIEUX” megjelölés használatára a Kérelmezettet nem jogosította fel, illetve a Kérelmezettel nincs és nem is volt szerződéses kapcsolatban.

Megítélése szerint a Kérelmezett részére delegált domain név tényleges használata esetén alkalmas a fogyasztók és az Internet-használók megtévesztésére a Domain tényleges jogosultja vonatkozásában. Ezen felül a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke Domain névhez, mivel azt nem használja, illetve használat esetében a fogyasztók megtévesztésének is fennállna a veszélye.

Hangsúlyozta, hogy a Kérelmezett a Domain alatt semmilyen tartalmat nem tesz közzé. A Kérelmező ezt a körülményt közjegyzői ténytanúsítvánnyal is igazolta. A Kérelmező ebből arra következtetett, hogy a jelen eljárásról szóló értesítést megelőzően a Domaint vagy a Domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban Kérelmezett nem használta.

(Szerk.: Több hasonló eset alapján egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a használaton kívüli domain nevek veszélyben vannak! )

Előadta, hogy megítélése szerint a Kérelmezettnek az Domain nem közismert elnevezése, mivel a domain név a Kérelmező közismert elnevezésével azonos, továbbá mivel a Kérelmezett egyáltalán nem hasznosítja a Domaint, ezért javára a tisztességes használat sem lehet megállapítható. Ennek megfelelően álláspontja szerint a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. a) pontjában rögzített feltétel teljesülése megállapítható, mivel a Kérelmezett a Domaint anélkül igényelte, hogy a névhez valamely joga vagy jogos érdeke fűződne.

A Kérelmezett rosszhiszeműségének indokaként a Kérelmező előadta, hogy a Domain egy olyan személynév (t.i. jogi személy neve), amely tekintetében használója és a Domain között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, ezzel szemben a kapcsolat a személynév és a Kérelmező között egyértelműen fennáll, hiszen a Domain névben foglalt megjelölés a Kérelmező, illetve leányvállalatának, cégnevének vezérszavával azonos, ekként pedig a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. e) pontjában rögzített feltétel alapján a Kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható.

A Kérelmezett rosszhiszeműsége álláspontja szerint az eljárási szabályzat 31. c.) pontja szerint is megállapítható lehet, mivel a csatolt cégkivonatokból megállapítható, hogy a Kérelmező magyarországi leányvállalatának, illetőleg a Kérelmezettnek is tevékenységi körei közé tartozik a TEÁOR 6311’08 számú Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás és így versenytársnak minősülnek. Álláspontja szerint a versenytárs cégnevének, kereskedelmi nevének és védjegyének domainkénti bejegyeztetése rosszhiszemű, mivel annak az lehet a célja, hogy a Kérelmezett egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. Ezért a Kérelmező álláspontja szerint a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. b) pontjában rögzített szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő, a jelen ügyben semmiféle nyilatkozatot nem tett.

III. Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, a csatolt bizonyítékok valamint a nyilvános weboldalakon elérhető adatok és tények, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján, háromtagú tanácsban hozta meg döntését. A Kérelmezett a vonatkozó figyelmeztetés ellenére semmilyen védekezést nem terjesztett elő, ezért ezt a RDSZ 22. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmezte.
Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnöki Tanács első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnöki Tanács megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „BIOMERIEUX” elemet tartalmazó védjegyek érvényességét az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint. A Döntnöki Tanács a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a Domainnel megegyező érvényes közösségi szóvédjeggyel, illetve az ábrás védjegy esetén domináns elemében megegyező érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik. A Döntnöki Tanács rögzíti, hogy a Kérelmezőnek azonos nevű leányvállalata működik Magyarországon. Ezen felül a Döntnöki Tanács a hivatkozott cégnév, valamint a Kérelmezett által nem vitatott, így vélelmezetten elismert jelentős magyarországi forgalma alapján a Kérelmező javára valósnak fogadta el a Kérelmező által használt BIOMERIEUX kifejezés mint kereskedelmi név fennállását is.

Döntnöki Tanács a Domain megtekintésével, valamint az archive.org szolgáltatás segítségével a 2014. március 24. napi állapot alapján maga is meggyőződött arról, hogy a Domain név alatt semmilyen tartalom nem található, illetve, hogy korábbi, archivált internetes tartalom sem érhető el. Ezt támasztotta alá a 2014. február 7. napján felvett hiteles ténytanúsítási jegyzőkönyv is. A Domain használat elmulasztását a Kérelmezett maga sem vitatta.

A fentiekre tekintettel a Döntnöki Tanács az RDSZ 29. pont első fordulatának az átruházás feltételeként megjelölt rendelkezése alapján megállapította, hogy a Kérelmező jogosult lehet a biomerieux.hu domain név használatára.

A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, ill. használta-e.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Az eset összes körülményéből, valamint a Kérelmező által erre vonatkozóan előadott, a Kérelmezett által nem vitatott bizonyítékokból és körülményekből megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a Domain nevet nem használta, arra előkészületet sem tett. Maga a Domain név a Kérelmezett cégnevétől teljesen különböző, míg a Kérelmező, továbbá leányvállalata cégnevével valamint védjegyeivel megegyezik. A Kérelmezett maga sem jelölt meg semmilyen olyan árut, szolgáltatást, vagy konkrét fejlesztési irányt, amelyet érdemi használatnak vagy arra való előkészületnek lehetne tekinteni, a Domain alatt pedig semmiféle webes tartalom nem érhető el.

A védjegylajstrom lekérdezés a Kérelmezett tekintetében nem tárt fel a domain névvel kapcsolatos semmilyen védjegyjogosultságot, a Kérelmezett cégneve pedig egyértelműen nem azonos vagy hasonlatos a „biomerieux” kifejezéssel. A Kérelmezett maga sem állította vagy valószínűsítette, hogy a névhez bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződne – ezzel kapcsolatban sem jelölt meg semmilyen olyan árut, szolgáltatást, vagy konkrét fejlesztési irányt, amelyet érdemi használatnak vagy arra való előkészületnek lehetne tekinteni.

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnöki Tanács az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A rosszhiszeműség tekintetében az RDSZ 31. pontja ad iránymutatást. Eszerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Nem volt megállapítható, hogy a Domaint első sorban a névhasználatra jogosult személy részére későbbi, ellenérték fejében történő átruházás érdekében regisztrálták volna (RDSZ 31. a) pontja), hiszen erre vonatkozó ajánlat a felek között nem vált ismertté, illetve az sem, hogy az abból a célból történt, hogy a Domaint a névhasználatra jogosultat (aki a használattal felhagyott) a Domain használatában megakadályozzák (RDSZ 31. b) pontja).

A Döntnöki Tanács nem tudta elfogadni a Kérelmező azon érvelését, mely szerint a Domain használata a versenytárs tevékenységének megzavarására irányul és így az az RDSZ 31. c) pontja alapján rosszhiszemű használatnak minősülhet. A Kérelmező által csatolt bizonyítékok alapján az állapítható meg, hogy a Kérelmező – ideértve a tőle egyébként jogilag elkülönült, hivatkozott magyar leányvállalatát – tevékenysége elsősorban a gyógyászati- és orvostechnológiai termékek kereskedelme, míg a Kérelmezett tevékenysége informatikai- és más hasonló média-szolgáltatásokból áll. Ezért Döntnöki Tanács megállapította, a Kérelmező és Kérelmezett egymásnak nem versenytársai, következésképp az RDSZ 31. c) pontjának alkalmazása sem merülhet fel. A Domain alatti tartalomszolgáltatás teljes hiányában a megtévesztő használatra vonatkozó RDSZ 31. d) pont alapján sem volt megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács álláspontja szerint a jelen eljárásban az azonban egyértelműen megállapítható, hogy a Domain név és az azt használó Kérelmezett között nincsen semmilyen bizonyítható kapcsolat. Ezért az eset összes körülményeinek figyelembevételével, valamint a Kérelmezett védekezésének hiányában a Döntnöki Tanács megállapította, hogy a Domain név Kérelmezett általi használata az RDSZ 31. e) pontja alapján rosszhiszemű használatnak minősül.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta és annak helyt adott, egyidejűleg elrendeli a biomerieux.hu domain név Kérelmezettől való visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2014. március 24.

 

Tanulság: 

  • Ne hagyd üresen állni a domain nevedet.
  • Ha azért veszel egy domaint, hogy majd azt eladd egy nagy külföldi cégnek, akkor semmiképpen ne keresd meg őket hogy tegyenek ajánlatot a domain nevedre.
  • Ha a domain mögé teszel egy olyan oldalt, amin látszik, hogy teljesen mással foglalkozik, mint a külföldi oldal, akkor van esélyed megtartani a domain nevet.
  • Ha így teszel és vesztenek, akkor pedig minden gond nélkül eladhatod nekik!

 

Ha találtál valami hasznosat a cikkben, nyomj egy tetszik gombot:

mennyire vagy ügyes domaines?

Kérlek írj egy köszönömöt, ha tetszett!

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Mi ez, hova kerültem?

A domainflotta.hu honlap tudásbázisát nézed éppen. Rengeteg leírást és szoftveres segítséget adunk, amivel megnövelheted a forgalmad. Vagy épp megvalósíthatod az ötleted.
domain tárhely regisztrációEzeket már olvastad?Dropbox használata és telepítése

Régóta ismerem ezt a szolgáltatást, azonban csak pár hónap...

Megnézte: 123570 ember
8 trükk amivel meghódítod a YouTube csúcsát

Ehhez elõször kicsit vissza kell ugranunk az idõben 2005-be, amikor is a&nbs...

Megnézte: 65737 ember
Fejléc elõhívása különbözõ levelezõben

E-mail fejlécek megjelenítése - felhasználói segédlet - Tartalomjegyzék E-mail fejl...

Megnézte: 33394 ember
Levelezés saját domain névvel - Gmailen keresztül

Ez az információ már elavult. A Google megszüntette a Gmail összek&ou...

Megnézte: 33221 ember
Mennyi idõ alatt készül el a .hu domain nevem?

A leggyakoribb eset Az új domain szabályzat szerint 4 munkanap alatt elbírálják a doma...

Megnézte: 30649 ember
A hely biztonsági tanúsítványa lejárt vagy A webhely tanúsítványa hibás.

Ez a "hibaüzenetet" a böngészõd írja ki, amikor megpróbálsz belépni a webes leve...

Megnézte: 28891 ember
Domain átirányítás = Google büntetés

 Sokan nem tudják, pedig létfontosságú:A Google bünteti a duplikált tartalmakat. Így a...

Megnézte: 24802 ember
Hogyan tudom rendezni az anyagiakat?

A rendelés díjának befizetésérõl:A rendelésed rögzítésekor küldünk e-mailben egy prof...

Megnézte: 24672 ember
Domain átirányítás

Domain nevet csak ip címre vagy dns címekre lehet irányítani. Az ip cím formátuma: 127.0.0....

Megnézte: 24009 ember
Hogyan tudom elolvasni a leveleimet?

  Böngészõ segítségével Hogyan? A következõ webcímre látogass el e...

Megnézte: 24007 ember